اینجا آمریکا

ساعت 12 شب

دارم از سرما میمیرم!

چه وضعشه!