سلام 

چطورین؟ 

خوبین؟ 

 

۴ شنبه سوری آماده این؟!