با توجه به جدول زیر می توانید نمرات آزمون تافل و آیلتس را مقایسه نمایید. البته این مقایسه تقریبی بوده و قابل تبدیل به یکدیگر توسط مؤسسات مربوطه نمی باشد.

منبع: http://www.hermescenter.net


TOEFL Paper based

TOEFL IBT

IELTS

0 - 310

0 - 8

0 - 1

310 - 343

9 - 18

1 - 1.5

347 - 393

19 - 29

2 - 2.5

397 - 433

30 - 40

3 - 3.5

437 - 473

41 - 52

4

477 - 510

53 - 64

4.5 - 5

513 - 547

65 - 78

5.5 - 6

550 - 587

79 - 95

6.5 - 7

590 - 637

96 - 110

7.5 - 8

640 - 677

111 - 120

8.5 - 9

Top Score

Top Score

Top Score

677

120

9