وای خدا چقدر دلم تنگ شده برا دبی!


کاش وقت داشتمو این درسا نبود یه سفر می رفتم .


کاش.....


خسته ام حسابی