آخیش!


الان که دارم می نوسم یه طورایی جنازه ام.خیلی روز سختی بود برام.


ولی با همه ی سختیش ۲ تا حال اساسی هم داد بهم!


۱-این ترم هم فرانسه پاس شد و رفتیم nes2

2- حضورم تو کلاس وصایا منتفی شد تا آخر ترم. بد ساعتی بود کلاسش.خوشبختانه استادش باهامون را اومد