میدونستید حدود ۳۰۰۰ نفر از مردم استان سمنان پول آب نمی دهند و هر دفعه در قبض خود

 یستانکار هستند! در واقع کمتر از ۷ متر مکعب آب مصرف می کنند!