سلام وصبح بخیر.

اگه صبحتون رو با ریاضی شروع کنید خیلی حال میده!

پس برای شروع انتگرال در اینجا بگیرید!