X
تبلیغات
رایتل

اگر:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

کار سخت HARDWORK

H A R D W O R K

8+ 1+ 18+ 4 +23+ 15 +18 +11=98%

دانش KNOWLEDGE

K N O W L E D G E

11 +14 +15+ 23 +12 +5+ 4+ 7 +5=96%

 دوست داشتن LOVE

L O V E

12 +15+ 22+ 5=54%

 خوشبختی LUCK

L U C K

12 +21+ 3+ 11=47%

(بیشتر ما تصور نمی کنیم که این مورد خیلی مهم است ؟ )

پس چه چیز 100% را میسازد ؟

پول ؟ ... نه !!! MONEY

M O N E Y

13+ 15 +14+ 5+ 25=72%

راهبری ؟ ... نه !!! LEADERSHIP

L E A D E R SH I P

12 +5 +1 +4+ 5 +18 +19+ 9 +16=89%

 هر مسئله ای راه حلی دارد

تنها اگر نگرش مان را تغییر دهیم .

به قسمت بالا برگردید , به 100%

واقعا به چه چیزی برای یک قدم پیشتر رفتن احتیاج داریم ...

نگرش ATTITUDE

A T T I T U D E

1+ 20+ 20+ 9 +20+ 21+4+ 5=100%

این نگرش ما نسبت به زندگی و کار است که زندگی را 100% می سازد !!!

نگرش تان را تغییر دهید , تا بتوانید زندگی تان را تغییر دهید !!!

حالا شما جواب سئوال را می دانید ...

چه کاری انجام خواهید داد ؟

نگرش همه چیز است

شاد و پرانرژی مثل همیشه