بابا با توام!!

آره با خود تو. نگرانتم. خواب دیدم برات اتفاق بدی افتاده. یک نظر بده بدونم زنده ای!!!!