چرا همه چی یهو خراب میشه؟

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


:(