امروز روز تولد بزرگ مرد ایرانی، کوروش بزرگ می باشد.

مبارک است