Avalin poste man dar USA 

bayad begam to in 14 ruzi ke inja hastam,hesyaye motafaveti dashtam. 

ghamgin,shad,bikhial,.. 

vali kheily khube kolan 

 

jaye hame khali