بابا چرا رو حرف خودت وای نمی ایستی؟

اگه میخواستی این جور بشهُ چرا اصلن اونجوری کردی؟!