از آنجایی که میز برای استفاده از لپ تاپ خلق نشده ترجیحا بر روی جفت هیپتان بنشینید و کار کنید


امضا: محفوظ