من فقط عاشق اینم

حواست به من نباشه

دزدکی تو رو ببینمبی حوصله ام