آخ خدا امروز چقدر خسته شدم.


کلی کار کردم.


پیر شدم رفت!