آذربایجان شرقی 15 - 25 - 35
آذربایجان غربی 17 - 27 - 37
استان تهران 21 - 78 - 68
اصفهان 13 - 23 - 43 - 53
اردبیل 91
ایلام 98
بوشهر 48 - 58
تهران بزرگ 11-22-33-44-55-66-77-88-99-10-20-30-40-50-60-70-80-90
چهارمحال بختیاری71 - 81
خراسان 12 - 32 - 42 - 52
خوزستان 14 - 24 - 34
زنجان 87 - 97
سمنان 86 - 96
سیستان و بلوچستان85 - 95
فارس 63 - 73 - 83 - 93
قم 16 - 26 - 36
قزوین 79 - 89
کرمانشاه 19 - 29 - 39
کرمان 45 - 65 - 75
کردستان 51 - 61
کهکیلویه و بویراحمد 49
گیلان 46 - 56 - 76
گلستان 59 - 69
لرستان 31 - 41
مازندران 62 - 72 - 82 - 92
مرکزی 47 - 57 - 67
همدان 18 - 28 - 38
هرمزگان 84 - 94
یزد 54 - 64 - 74


به نقل از http://www.qiau.ir