آخ فردا امتحانرو بدیم راحت شیم


پکیدیم تو خونه اینقدر موندم.