یاد آقای "هژبر جوانمردی"  مشاور  دبیرستان البرز گرامی باد


روحش شاد