تو به من بگو زشت من به تو میگم قشنگ

بذار جفتمون بهم دروغ گفته باشیم !!

 

اگر سنگ در رود زندگی نمیکرد صدای جریان آب زیبا و دلنشین نبود