X
تبلیغات
رایتل

۱) انسان جائز الخطاست موفقها هم اشتباه میکنند
۲) حقیقت پیروزی و شکست را پیران با تجربه و کودکان درک می کنند
۳) درون و کنار هر شکستی پیروزی وجود دارد
۴) چون شکست بی معنی است اگر در بینهایت هم ضرب شود باز هم بی معنی است
۵) قدرت بی منتها برای موفقیت در هرموجودی به ودیعه گذاشته شده است
۶) بر چسب خوب و بد به کارهای زندگی زدن منطقی نیست و آرامش در رسیدن به موفقیت الزامی است
۷) بر چسب زدن به انسانها منطقی نیست
۸ ) اشتباهات و ناگواری ها می تواند مرا به خدا نزدیک تر کند
۹) کامیابی و آرامش واقعی درونم متجلی است
۱۰) در ملکوت الهی شکست وجود ندارد

منبع: سی فون