X
تبلیغات
رایتل
امروز با صد امید و آرزو رفتم تا یک ورق به نام مدرک بگیرم! بعد از کلی انتظار برای حضور عوامل اجرایی در زمان کاری در اتاقشان!! آب پاکی رو ریختن رو دست ما و این ماجرای فارغ از تحصیلی ادامه دار شد.
تا بعد