طبق آخرین آمار اعلام شده ااز طرف اداره آمار و سرشماری آمریکا:جمعیت جهان در ماه آینده میلادی از مرز 6،666،666،666 خواهد گذشت.
در حالی که جمعیت جهان در آغاز سال جاری میلادی بالغ بر 6،639،217،576 بودکه در اواخر ماه جاری میلادی به 6،664،737،085 خواهد رسید و بنا به آمار به اینکه در پایان ماه آینده میلادی جمعیت جهان به میزان6،671،275،141 عبور خواهد کرد.
براساس برآورد این اداره امروز ساکنین کره زمین در ساعت 14:36 به وقت گرینویچ بالغ بر6،661،912،732 نفر بوده است.