آیا می دانید که مغز خر مگس می تواند در ۳۰ هزارم ثانیه اطلاعات را پردازش کند؟

آیا می دانید که زنبور در یک ثانیه حدود ۲۵۰ بار بال می زند؟