امتحان رو دادم.ولی حیف که  دوباره سال بعد هم امتحانرو باید بدم!

خفن خراب دادم.امتحان هم آسون بود و همه خوب میزنن!!!