رایحه ی گل می تواند باعث تقویت حافظه و آرامش باشد . «بوها» مى توانند بر روند ساخته شدن هورمون ها، گرایش هاى شخصى، حرارت بدن، سطح هورمون ها، ساخته شدن انسولین، سوخت و ساز بدن، سطح هورمون استرس، هورمون هاى جنسى، سیستم دفاعى بدن، افکار و واکنش هاى آگاهانه اثر بگذارند. بوئیدن گل ها به ویژه گل رز جهت تقویت حافظه بسیار موثر است. محققان دریافته اند با بوئیدن گل رز قسمتی از مغز که متعلق به یادگیری است را تقویت می کند. هم چنین تاکید می شود بوئیدن گل ها هنگام خواب تاثیر بیشتر بر مغز خواهد گذاشت .