هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند یک غزال شروع به دویدن می کند و می داند سرعتش باید از یک شیر بیشتر باشد تا کشته نشود.

هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند یک شیر شروع به دویدن می کند می داند که باید سریعتر از غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد.

مهم نیست غزال هستی یا شیر! با طلوع خورشید دویدن را آغاز کن.

از همین فردا برای شروع خوبه پس مکث نکنید ببینم چیکار میکنید!!

 منبع: اینجا