این تصویر سازی با تکنیک فتوموزائیک و با استفاده از تصاویر 800 اثر برجسته دنیای هنر توسط Robert Silvers خلق شده است.
منبع: www.photomosaic.com