X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

خداوند

 روز اول آفتاب را آفرید

روز دوم دریا را   

 روز سوم  صدا را

روز چهارم رنگ را

روز پنجم حیوانات را

روز ششم انسان را

وروز هفتم با خود اندیشید که چه چیز نیافریده،پس تو را برای من آفرید.