بر اساس آخرین رده بندی دانشگاه ها در جهان، دانشگاه تهران در رده ۵۳۹ قرار گرفت.