مهر، ماه دوستی و مهرورزی رسید . بهار علم و دانش اندوزی دانش پژوهان نیز با ماه مهر آغاز می شود .جشن سده،مهرگان و دهها جشن در ایران باستان در این فصل بوده است .قبل از هخامنشیان آغاز سال از اول مهر بوده و ما ضمن تبریک این روزها امید واریم فصل مهرورزی ، نسیم فرحبخش خود را در جامعه نجوم آماتوری کشور عزیزمان بوزد و تمامی عاشقان آسمان از هر گروه و انجمن با دلی لبریز از عشق در انتقال آموزه های خود به دیگران و با روحی سرشار از عشق به جذابیتهای آسمان به ترویج عشق و دوستی در جهت توسعه این دانش کهن گام بردارند . هدف اصلی انجمن نجوم آماتوری ایران نه یک سویه کردن حرکت گروهها بلکه احترام به استقلال گروههای نجومی کشور است تا همه در کنار هم برای کشوری با بیش از 70 میلیون جمعیت که اساساً جوان هستند نه با یک گروه و انجمن بلکه با صدها و بلکه هزاران بازوی پر توان به این مهم بپردازیم . به  اطلاعات مربوط به آسمان نگاهی می اندازیم و در ماه مهر به مهر تابان توجه می کنیم . خورشید عالم افروز در ابتدای صورت فلکی خوشه ، دوشیزه و یا همان سنبله معروف است. ساعت 21 : 13 روز اول مهر لحظه رسیدن مهر تابان به نقطه اعتدال پاییزی است. طول شب و روز در این زمان در سراسر زمین یکسان است . نیمکره شمالی در آستانه فصل خزان  پاییز و نیمکره جنوبی خود را برای بهار سبز و سفید از گلهای یهاری درختان ، آماده می کند.

*سیارات در این ماه

ناهید ، بهرام و کیوان در افق صبحگاهی اما تیر و برجیس در آسمان شامگاهی است. نپتون در برج بزغاله و اورانوس بین سطل آب و ماهی است. پلوتو دور از چشمان حتی تیز بین هم که هنوز در صورت مار است.

ناهید با قدر 5/4- در مهر ماه صورت فلکی شیر را طی می کند جالب است که در روز اول مهر امسال به بیشترین درخشندگی خود ناهید می رسد. فاصله این سیاره در این ماه به طور میانگین 60 میلیون کیلومتر از زمین است...

 

منبع:اینجا