X
تبلیغات
رایتل

 اجرام سماوی در فواصل مختلفی از زمین قرار دارند و این عامل باعث می شود که گاهی یکی از آنها از جلوی دیگری عبور می کنند .و قتی جرم بزرگی (از لحاظ قطر زاویه ای ) از مقابل جرم سماوی کوچکتری عبور کند باعث می شود که برای مدتی این جرم از نظر ما پنهان شود. به این پدیده اصطلاحاً اختفاء گفته می شود . چون ماه بزرگترین جرم سماوی آسمان شب است .
معمولترین اختفا ها توسط ماه به وجود می آید . در این حالت ماه برای مدتی (حدود یک ساعت ) در جلوی ستاره قرار می گیرد و مانع رسیدن نور آن به ما می شود . حتی گاهی اوقات ماه از مقابل سیاره،سیارک،اقمار دیگر سیارات عبور می کند.به دلیل اینکه ماه نزدیکترین جرم سماوی نیز است، اختفا یک ستاره برای ناحیه کوچکی از کره زمین قابل مشاهده است. اختلاف منظر باعث می شود که زمان دقیق و نقطه تماس شروع اختفا برای مکان های مختلفی که شاهد آن هستند فرق کند . بنابراین زمان سنجی شروع اختفا یکی از مواردی است که منجمان به آن توجه دارند و مهترین کار برای زمان سنجی تنظیم دقیق ساعت است . ابزار مورد نیاز برای رصد به قدر ستار ه و فاز ماه بستگی دارد . رصد اختفاء از لبه تاریک ماه آسانتر است.

 

اختفاء 28 خرداد 86

در 28 خرداد 1386 ساکنان شمال شرق آمریکا و اروپا می توانند در روشنایی روز اختفاء سیاره زهره را با
ماه مشاهده کنند . اما ساکنان خاورمیانه و جنوب غرب آسیا موقعیت بهتری دارند . در این مناطق اختفاء
سیاره زهره پس از غروب خورشید به راحتی قابل مشاهده است.

مناطقی که شاهد اختفاء سیاره زهره در 28 خرداد 1386 خواهند بوددقایقی پس از غروب خورشید ، ساکنان ایران می توانند شاهد شروع اختفاء این سیاره درخشان باشند .

 

در این زمان زهره با قدر 4,4 - می درخشد . اختفاء با برخورد زهره با لبه تاریک ماه شروع می شود. حدود
60 ثانیه زم ان لازم است تا قرص سیاره زهره به طور کامل در پشت ماه مخفی شود . اختفاء با خروج سیاره
زهره از لبه روشن ماه پایان می یابد.

مسیر اختفاء سیاره زهره در چند شهر

 

 

منبع:http://www.iranastronomers.org