گفتنی است در تاریخ ۱۴ نوامبر پلیس دانشگاه UCLA آمریکا, دانشجوی ایرانی آقای "مصطفی طباطبایی نژاد" را حداقل برای ۵ دفعه با شوک ۱۰۰۰ ولت مورد شکنجه قرار داده است.

هم وطنان و ایرانیان عزیز با تایپ جمله زیر همه یک صدا فریاد اتحاد ایرانیان را به گوش مراجع امریکا برسانید:

(we want justice for mostafa)

آدرس‌ها‌ی ایمیل:
1.ایمیل ریاست دانشگاه:chancellor@conet.ucla.edu    

2.ایمیل بخش امنیتی دانشگاه:kross@ucpd.ucla.edu

3.ایمیل معاونت دانشگاه:evc@conet.ucla.edu