آدرس:گیلان-5 کیلومتری ورودی آستاراوب سایت هتل اسپیناس: http://www.espinashotels.com