نمی دونم چرا زمان دیر میگذره و ساعت 4:40 نمیشه؟!
آحه میدونید منتظر پایان سفر خانم انصاری هستم.
تا دو ساعت دیگه خداحافظ